مشاهده نمرات آزمون تئوری

نام و نام خانوادگیکد ملی داوطلبگروه آزموننوع آزمونليست آزمون هانمره آزمون جامع اولتاریخ آزمون جامع اولمحل آزموننمره آزمون جامع دومتاریخ آزمون جامع دوممحل آزمونویرایش ورودیحذف ورودی
نام و نام خانوادگیکد ملی داوطلبگروه آزموننوع آزمونليست آزمون هانمره آزمون جامع اولتاریخ آزمون جامع اولمحل آزموننمره آزمون جامع دومتاریخ آزمون جامع دوممحل آزمونویرایش ورودیحذف ورودی