گزارش داوطلبانه ایمنی

ضمن تشکر از جنابعالی برای گزارش داوطلبانه به دفتر ایمنی و تضمین کیفیت این مرکز ، هدف اصلی سیستم گزارش دهی داوطلبانه ارتقاء ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعاتی است که توسط گزارش های اجباری قابل جمع آوری نمی باشد. گزارشات ارسالی کاملاً محرمانه بوده و به هیچ وجه علیه فرد گزارش دهنده استفاده نخواهد شد.پیشاپیش از حس مسئولیت پذیری دوستان نسبت به ایمن سازی فعالیت های این مرکز کمال تشکر را داریم.

مدیر ایمنی

نام و نام خانوادگی (اختیاری)
نوع گزارش*
تعداد گزارش های داوطلبانه که تاکنون ارسال کرده اید ( 0 الی 500 )
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB.
    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 5 MB.