دانستنی ها

آشنایی با گزارشات هواشناسی هوانوردی

گزارشات هواشناسی شامل :

هوای حاضر فرودگاه : METAR
پیش بینی برای فرودگاه : TAFO
پیش بینی منطقه ای : CAST FOR AREA
کدهاییکه ممکن است در METAR آورده شود :
گرد و غبار محلی روی شهر های بزرگ (HAZE : (HZ
مه خیلی رقیق صبحگاهی (MIST : (BR
مه بسیار شدید (FOG : (FG
گرد و خاک (DUST : (DU
ذرات معلق خاک در هوا (SAND : (SA
SN : (SNOW) برف
RN : (RAIN) باران
دود غلیظ روی شهر های بزرگ صنعتی : SMOK
میزان ابر ها در قدیم با واحد ۸( OCTA )بود ولی امروزه از واحد های دیگر استفاده میشود :
SKC : (SKY CLEAR)
۱
۸
کمتر از
FEW :
۲
۸
۱ تا
۸
SCT : (SCATER)
۴
۸
۳ تا
۸
BKN : (BROKEN)
۷
۸
۵ تا
۸
OVC : (OVER CAST)
۸
۸
معادل
………………………………………………………………………………………
CAVOK : CEILLING AND VISIBILITY IS OK کیلومتر ۰۱ باالی دید
TSRA : THUNDER STORM RAIN بارانی های طوفان
موقت : TEMPO
PROB40 / PROB30 : %01 یا% ۰۱ احتمال