wing1
سامانه ثبت نام آزمون ها و پیگیری وضعیت ثبت نام ها

قابل توجه کلیه ی متقاضیان محترم

لطفاً دقت کافی را در ثبت اطلاعات خود داشته باشید .

توجه

قابل توجه متقاضیان محترم
متقاضیان شرکت در آزمون های شهر مشهد مقدس از این قسمت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

توجه

قابل توجه متقاضیان محترم
متقاضیان شرکت در آزمون های شهر تهران از این قسمت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

توجه

قابل توجه متقاضیان محترم
متقاضیان شرکت کننده در آزمون ها جهت اعتراض به نمرات میتوانند  از این قسمت اقدام نمایند .

توجه

قابل توجه متقاضیان محترم
جهت مشاهده ی وضعیت ثبت نام آزمون های خود به این قسمت مراجعه نمائید .